PRIVACY BELEID

Laatst bijgewerkt januari 2019

De Jong Accountants en Adviseurs B.V., gevestigd aan Taalstraat 40, 5261 BE Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Jong Accountants en Adviseurs B.V.
Taalstraat 40
5261 BE Vught
+31 73 656 25 81
info@dejongacc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Financiële gegevens in de ruimste zin
 • Familiale banden/verhoudingen
 • Indien noodzakelijk, én met uw toestemming, medische gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening, in de ruimste zin, aan u te kunnen uitvoeren
 • Het opstellen van belastingaangifte en (belasting)advies
 • Opmaken van loonstroken
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Overige door u van ons gevraagde dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • De Jong Accountants en Adviseurs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij op basis van een van de navolgende
verwerkingsgrondslagen.

Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te voldoen.

Uw toestemming: als dit nodig is vragen wij specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens over u te verwerken. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan waarvoor u toestemming heeft verleend en strikt noodzakelijk is. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met De Jong Accountants en Adviseurs B.V. via info@dejongacc.nl.

Gerechtvaardigd belang: wij kunnen gegevens over u verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, mits uw belangen niet zwaarder wegen. Hieronder valt onder meer om onze marketingactiviteiten uit te voeren en te analyseren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Jong Accountants en Adviseurs B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens die door De Jong Accountants en Adviseurs B.V. worden verzameld, kunnen worden doorgestuurd naar andere De Jong entiteiten die deel uitmaken van de De Jong organisatie. Deze entiteiten mogen de gegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan De Jong Accountants en Adviseurs B.V. heeft verstrekt.

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, zoals externe specialisten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Jong Accountants en Adviseurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt De Jong Accountants en Adviseurs B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Onder ‘andere derden’ vallen onder meer de Belastingdienst, gerechtshoven, rechtbanken en rechtshandhavings- of regelgevende instanties.

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. kan persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van overheids- of rechtshavingsinstanties, of wanneer dit voortvloeit uit geldende wetgeving, bevelen of uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken, of overheidsvoorschriften na te leven.

Audits: verstrekking van persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor privacy of (gegevens) beveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren, dan wel in het kader van een belastingcontrole.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Jong Accountants en Adviseurs B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content zouden kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Jong Accountants en Adviseurs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dejongacc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via info@dejongacc.nl. De Jong Accountants en Adviseurs B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze verklaring:

De Jong Accountants en Adviseurs B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar in overeenstemming te brengen met onze actuele praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer wij deze verklaring wijzigen, zullen wij de datum bij “laatst bijgewerkt” bovenaan aanpassen. Als de wijziging een fundamentele verandering in de aard van verwerking of relevant voor u is, wordt u voorafgaand aan de wijziging hierover geïnformeerd via het gebruikelijke communicatiekanaal.